ขนาดอักษร

 

 
วิสัยทัศน์

  " เป็นหน่วยงานหลักในเขตสุขภาพที่ 11 ในการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี "


พันธกิจ

  1. ส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ

  2. ส่งเสริม พัฒนา สร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ

  3. ขับเคลื่อนให้สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐาน

  4. พัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถของระบบบริหารจัดการองค์กร


ค่านิยม

  " สุขภาพดี บริการดี มีธรรมาภิบาล "


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 021081 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560