ขนาดอักษร

 

 
วิสัยทัศน์
    " เป็นหน่วยงานหลักคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี "

พันธกิจ
    " มุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนา และอภิบาลระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง "

ค่านิยม

    " สมรรถนะเป็นฐาน สร้างสรรค์สิ่งใหม่ บริการด้วยใจ ใฝ่สามัคคี "


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 008859 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560