ขนาดอักษร

 

ภารกิจ

  ๑. กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

   ๑.๑ งานบริหารทั่วไป (งานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่)

   ๑.๒ งานด้านการเงินการคลัง งบประมาณและการบัญชี

   ๑.๓ งานให้บริการข้อมูลและประชาสัมพันธ์

   ๑.๔ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   ๑.๕ งานด้านกฎหมาย และบริหารจัดการข้อร้องเรียน

   ๑.๖ ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ๒. วิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

   ๒.๑ ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และประสานกับเขตบริการสุขภาพ

   ๒.๒ จัดทำแผนปฏิบัติราชการและคำของบประมาณประจำปี

   ๒.๓ ควบคุม กำกับและประเมินผลการปฏิบัติงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน

   ๒.๔ นิเทศ ติดตามงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน

   ๒.๕ ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ ด้านระบบบริการสุขภาพและสุขภาพภาคประชาชน

   ๒.๖ งานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   ๒.๗ ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ๓. กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

   ๓.๑ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการจัดการระบบสุขภาพชุมชนด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

   ๓.๒ สนับสนุนบทบาท อสม. เป็นแกนนำในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน

   ๓.๓ สนับสนุน และติดตาม กำกับ การดำเนินงานของภาคประชาสังคม ประชาชน ในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน

   ๓.๔ ขยายผลรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน

   ๓.๕ ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้รอบด้านสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

   ๓.๖ นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานด้านการจัดการระบบสุขภาพชุมชน ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่

   ๓.๗ ใช้กลไก ระบบการเฝ้าระวังเตือนภัยด้านการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่

   ๓.๘ ศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประเมินองค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพภาคประชาชนสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

   ๓.๙ ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ๔. กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์

   ๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพให้สามารถทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีความเสี่ยงสูงได้

   ๔.๒ ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงให้หน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่

   ๔.๓ ดำเนินการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ

   ๔.๔ ควบคุม กำกับ การมี การใช้ระบบสื่อสารในหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่

   ๔.๕ สนับสนุนการใช้โปรแกรมสารสนเทศ ในการบริการจัดการระบบซ่อมบำรุงของหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่

   ๔.๖ ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ของหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่ (ทั้ง 4 ด้าน)

   ๔.๗ ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับงานมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ร่วมกับเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานอื่นและหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

   ๔.๘ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาการดำเนินงานด้านวิศวกรรมการแพทย์ในพื้นที่

   ๔.๙ ศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐานเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านวิศวกรรมการแพทย์แก่หน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่

   ๔.๑๐ ร่วมประเมินผลการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านวิศวกรรมการแพทย์ในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   ๔.๑๑ สร้าง พัฒนาเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์แก่บุคลากรของหน่วยบริการในพื้นที่

   ๔.๑๒ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ๕. กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม

   ๕.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมด้านอาคาร ที่สอดคล้องกับกฎที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยบริการสุขภาพและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

   ๕.๒ ส่งเสริมให้หน่วยงานบริการสุขภาพและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นำแบบมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขไปใช้

   ๕.๓ ดำเนินงาน ควบคุมงานก่อสร้างหน่วยบริการสุขภาพและหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

   ๕.๔ ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

   ๕.๕ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาการดำเนินงานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขในพื้นที่

   ๕.๖ ถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐาน เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขแก่หน่วยบริการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

   ๕.๗ ร่วมประเมินผลการใช้มาตรฐาน เทคโนโลยี ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขในพื้นที่กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   ๕.๘ สร้าง พัฒนา เครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

   ๕.๙ ประสาน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขร่วมกับเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานอื่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

   ๕.๑๐ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ๖. กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

   ๖.๑ ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

   ๖.๒ ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม กำกับ คุณภาพสถานพยาบาลในพื้นที่ตามมาตรฐานและกฎหมายกำหนดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

   ๖.๓ ดำเนินการเชิงรุกในพื้นที่ในเรื่องระบบการเฝ้าระวัง เตือนภัย ตามพรบ.สถานพยาบาล พรบ.ว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

   ๖.๔ ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการดำเนินการของสถานพยาบาลที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค

   ๖.๕ ศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

   ๖.๖ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาการดำเนินงานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในพื้นที่

   ๖.๗ ร่วมประเมินผลการใช้มาตรฐาน เทคโนโลยี ด้านสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพร่วมในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   ๖.๘ ประเมินผลการการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ สถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จรรยาบรรณการประกอบโรคศิลปะในพื้นที่

   ๖.๙ ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ สถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จรรยาบรรณ การประกอบโรคศิลปะร่วมกับเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   ๖.๑๐ ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 022006 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560