ขนาดอักษร

 

ยุทธศาสตร์ แผนปฎิบัติราชการ
    1. 1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน

    2. บังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง

    3. กำกับ ติดตาม การดำเนินการด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน

    4. เพิ่มศักยภาพประชาชน และภาคีเครือข่ายในการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน

    5. เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบบริหาร

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 022008 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560