อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์