ประชุมวิชาการถ่ายทอดผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย และแนวทางการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล