ผู้เชี่ยวและผู้อำนวยการกองต่างๆ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี