ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและควบคุมกำกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ วันที่ 28 - 29 มกราคม 2562