งานวิศวกรรมเครื่องกล 1.งานออกแบบปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
 2.งานปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องคลอดชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ไชยา
 3.งานออกแบบปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคารรักษาพยาบาล โรงพยาบาลเกาะพีพี
 4.งานออกแบบติดตั้งระบบระบายอากาศอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ โรงพยาบาลไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
 5.งานออกแบบปรับปรุงห้องพิเศษเป็นห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ รพ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
 6.งานออกแบบปรับปรุงห้องตรวจแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ (ARI) รพ.สวนสราญรมย์
 7.งานออกแบบปรับปรุงห้องพิเศษเป็นห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ โรงพยาบาลค่าเทพสตรีศรีสุนทร จ.นครศรีธรรมราช
 8.งานออกแบบปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องทันตกรรม รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
 9.งานออกแบบปรับปรุงระบบระบายอากาศอาคารผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน ชั้น 4 รพ.พุนพิน
 10.งานออกแบบปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โรงพยาบาลมะเร็ง จ.สุราษฎร์ธานี