งานวิศวกรรมไฟฟ้า 2.งานออกแบบติดตั้งหม้อแปลงขนาด 500 kVA. โรงพยาบาลพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
 3.งานย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี
 4.งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางอุง จ.สุราษฎร์ธานี
 5.งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ จ.สุราษฎร์ธานี
 6.งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนสุบรรณ จ.สุราษฎร์ธานี
 7.งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
 8.งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) โรงพยาบาลปะทิว จ.ชุมพร
 9.งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลนบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
 1.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและฝ้าเพดานอาคารผู้ป่วยนอกพื้นที่ 435.40 ตร.มม. รพ.เขาพนม
 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารหอพัก 2 (ส่วนห้องพัก จำนวน 55 ห้อง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
 งานออกแบบติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 1,000 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี