งานวิศวกรรมโยธา 1.งานออกแบบก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
 2.งานออกแบบทางเดินเชื่อมอาคารอุบัติเหตุกับอาคารห้องน้ำผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
 3.งานออกแบบก่อสร้างประตูรั้วสำนักงานและถนน คสล. ภายในศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11
 4.งานออกแบบปรับปรุงอาคาร OPD ขนาด 10 เตียง โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
 5.งานปรับปรุงป้ายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดประดู่ จ.สุราษฎร์ธานี
 6.งานออกแบบก่อสร้างถนน คสล.ภายในโรงพยาบาลวิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี