งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1.งานออกแบบก่อสร้างบ่อฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร โรงพยาบาลท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
 2.งานออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียขนาด60 ลบ.ม.ต่อวันแบบสระเติมอากาศโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จ.สงขลา