รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564 จากระบบ GFMIS 1