ปัจจัยที่มีผลต่องานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพภาคใต้ตอนบน ปัจจัยที่มีผลต่องานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพภาคใต้ตอนบน