ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานวิชาการคอมพิวเตอร์ ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานวิชาการคอมพิวเตอร์