ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมสื่อสาร และวิศวกรรมความปลอดภัย โดยเข้าประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting