ประกาศผลการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 เรื่อง ผลการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566